หน้าแรก

ปรัชญา "ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามนโยบายที่ปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย "

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

กฏบัตรและข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานและจริยธรรม

มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยศิลปากร (ITA)